Ładowanie strony.
Proszę czekać.

menu

Dofinansowane szkolenia – Krajowy fundusz szkoleniowy

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?


Priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 roku:

 wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

 wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

 wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(do 30 roku życia).

Koszt:


 – 100%  kosztów szkolenia  – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw i innych pracodawców zatrudniających od 1 do 10 pracowników;

– 80%  kosztów szkolenia  – jeśli należy do grupy małych, średnich, dużych przedsiębiorstw lub innego typu pracodawców, w tym NGO’s i jednostek samorządu terytorialnego.

Jak działamy?


 Sprawdzimy czy we właściwym powiatowym urzędzie pracy są dostępne środki finansowe

 Zbadamy potrzeby szkoleniowe i przedstawimy propozycje adekwatnych do potrzeb kursów

 Pomożemy w przygotowaniu wniosku o KFS

 Zrealizujemy zaplanowane szkolenia w elastycznych terminach

 Pomożemy w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania

Proponowane szkolenia:


SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 Szkolenia z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych WRAZ Z EGZAMINEM UDT

 Szkolenia z zakresu montażu pomp ciepła WRAZ Z EGZAMINEM UDT

 Akademia budownictwa pasywnego